Salić je na ovu poziciju došao kao kadar Konakovićevog Naroda i pravde. NIP je izašao na prošle izbore sa parolom sposobnih, a ne podobnih. Koliko može biti sposoban čovjek koji je prekršio procedure svoga imenovanja i uslove samog konkursa prosudite sami.

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora KJKP  “Vodovod  i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo br. 1R-02/21 od 28.04.2021. god. je raspisao konkurs za izbor i imenovanje direktora Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo, u kojem je navedeno:

-da ima visoku stručnu spremu VSS, VII stepen stručne spreme ili završen stepen drugog ciklusa univerzitetskog studijapo Bolonjskom sistemu  studiranjasa ukupno  300 ECTS studijskih bodova (dokaz:ovjerena  kopija diplome fakulteta ili uvjerenja o diplomiranju o sticanju VSS, VII stepen stručne spreme  ili završenom stepenu drugog ciklusa univerzitetskog studija (po Bolonjskom sistemu studiranjasa ukupno  300 ECTS studijskih bodova, tehničkog ili društvenog smjera ;

najmanje 5 godina  radnog iskustva, od čega  najmanje jednu godinu na rukovodnim radnim mjestima  (dokaz: potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu  i iskustvu na rukovodnim radnim mjestima, izdato od poslodavca , original ili ovjerena kopija istog); 

da ima iskustvo iz oblasti komunalnih djelatnosti (dokaz: potpisana izjava ovjerena  od strane nadležnog općinskog organa ili notara, ne starija od 6 mjeseci) .

Radi se o tome da je g. Rusmir Salić imenovan 1. avgusta 2021.g. na mjesto v.d. dir. VIK-a, a uvjerenje o završenom studiju 2. ciklusa studija visokog obrazovanja je dobio 24.06.2021.g. na Univerzitetu u Travniku, Fakultet za menadžment u Kiseljaku.

Prvo pitanje koje se nameće kako izgleda u javnosti činjenica da nekome ko je završio VSS u junu, bude prvo imenovanje odmah u avgustu na poziciju v.d. generalnog direktora najvažnije kantonalnog preduzeća?! 

Logično pitanje za Konakovićevog kandidata Salića, gdje i kada je imao 5 godina radnog iskustva od čega najmanje jednu godinu na rukovodnim radnim mjestima?

Zatim, gdje je Salkić imao iskustvo iz oblasti komunalnih djelatnosti kada je potrebnu diplomu za ovu poziciju dobio prije mjesec dana?!

Ako je imao iskustvo iz oblasti komunalnih djelatnosti, morao je predočiti potpisanu izjavu pod punom materijalnom moralnom i krivičnom odgovornosti!